Camera wifi

2,184,000
2,360,000
2,296,000
1,400,000

Camera thân

Camera dome

Camera speed dome

20,352,000
12,000,000
15,000,000
9,900,000
13,000,000

Đèn LED

Thiết bị an ninh