Khóa thông minh SHP-DR719

khóa thông minh shp-dr719 – mở bằng mật mã – thẻ từ – chìa cơ – dấu vân tay